Elektronická knihovna časopisů(EZB)

Elektronická knihovna časopisů (EZB)
v Národní knihovně České republiky

Přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům

Provoz konta EZB pro NK ČR bude ukončen k 31. 12. 2023.
Jeho obsah již není aktualizován.

Vstup do EZB

 anglická verze
 německá verze

 vzdálený přístup

 Adresář volně dostupných časopisů (Directory of Free Access Journals)

Novinky

výročí 20.let EZB (říjen 2017)
> EZB v responzivním designu (od prosince 2015) > ukončena podpora starého grafického rozhraní
EZB na německé Wikipedii (září 2014)
seminář EZB (7.11.2013, NK ČR)
mobilní aplikace EZB pro Android dostupná přes Google Play od března 2013
nové rozhraní EZB od září 2012
> nové rozhraní v databázi SpringerLink od listopadu 2012

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno přes 600 institucí.

EZB nabízí komfortní a snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.

Dostupnost časopisů

Elektronické časopisy v EZB jsou rozděleny do 4 kategorií podle dostupnosti:

volně dostupné tituly volně dostupné
předplacené tituly dostupné v rámci knihovny předplacené tituly dostupné v rámci knihovny
částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky) částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky)
nedostupné zdroje nedostupné zdroje

EZB obsahuje odkazy na více než 100.000 časopisů, z toho je přes 22.000 dostupných pouze online. Navíc obsahuje dalších více než 120.000 titulů z agregovaných databází. Odkazy na více než 65.000 volně dostupných časopisů najdete v samostatném adresáři Directory of Free Access Journals. Na základě předplatného má NK ČR k dispozici přes 50.000 titulů prostřednictvím dostupných zdrojů. U "červených" časopisů jsou často dostupné abstrakty, někdy také plné texty článků ze starších čísel.

Způsoby prohlížení a hledání

Prohlížení

V EZB lze prohlížet seznamy časopisů abecedně nebo tematicky řazené, které se dají dále omezit podle úrovně dostupnosti.

 • abecední seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v rámci NK ČR
 • tematický seznam volně dostupných ("zelených") či předplacených titulů ("žlutých") v rámci NK ČR
Hledání

 • listování podle oboru
 • listování podle názvu
 • rozšířené vyhledávání
 • novinky v EZB - časopisy přidané za poslední týden
 • hledání podle názvu časopisu

Využít lze také podrobnější formulář pro vyhledávání pod odkazem Advanced search/erweiterte Suche

Záznamy

V přehledu časopisů funguje název jako odkaz na podrobný záznam. U dostupných titulů jsou v záhlaví záznamu uvedeny odkazy na plné texty. Ikona odkazuje na informační stránku o dostupnosti v dané knihovně. V případě nedostupných "červených" titulů je v záznamu uveden odkaz na domovskou stránku časopisu.

Přístup k EZB

Přístup k plným textům časopisů prostřednictvím EZB je možný ze všech čtenářských počítačů ve studovnách NK ČR. Mimo knihovnu lze EZB také prohlížet ovšem bez možnosti přístupu k plným textům. Prohlížet lze také "konta" jiných zúčastněných knihoven (výběr knihovny přes funkci Preferences/Einstellungen).

Registrovaní čtenáři NK ČR mohou EZB využívat také prostřednictvím vzdáleného přístupu. Na základě svého uživatelského jména a hesla mohou v EZB nejen vyhledávat, ale zároveň se dostanou k plným textům licencovaných časopisů, a to z jakéhokoli počítače připojeného na internet.

Přidávání dalších titulů

EZB je dynamický systém, do kterého jsou stále přidávány další nové tituly či upravovány informace o již zařazených časopisech. Pokud byste objevili odborný časopis, který by podle vašeho názoru stál za zveřejnění, pošlete prosím stručnou informaci na kontaktní e-mail, uvedený pod heslem Suggest journal/Titelvorschlag. V případě vašich dotazů k systému EZB je k dispozici e-mailová adresa pod odkazem Contact address/Anschprechpartner.

Elektronické zdroje zahrnuté do EZB

EBSCO (ASU, BSC, CEEAS, EC, HI, LISTAFT, MLA, OmniFile, SI) | CEEOL | Electronic Journal Service | Emerald | JSTOR Music Collection | Literature Online | Music Database (dříve Internatinal Index to Music Periodicals Full Text - IIMPFT) | Project Muse - Standard Collection| ProQuest Central | Science Direct - Freedom Collection | Springer Link (+ bývalý Kluwer) || individuální předplatná || elektronické verze časopisů na stránkách vydavatelství - Sage

Plnotextové databáze fy EBSCO

CEEOL Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • elektronická knihovna odborných a vědeckých časopisů ze střední a východní Evropy se zaměřením na humanitní a společenské vědy
 • obsahuje půl milionu článků z téměř 2 000 časopisů
 • zastoupené jsou i časopisy vycházející v České republice a na Slovensku/li>
EJS Electronic Journal Service (EJS)
 • přístup k elektronickým plným textům článků časopisů v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
 • je zpřístupněno přes 100 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie atd.)
 • plné texty ve formátu PDF jsou uloženy buď přímo na serveru fy EBSCO nebo jsou přístupné prostřednictvím služby IngentaConnect
 • retrospektiva je různá, nejdále od roku 1998
emerald Emerald
JSTOR logo JSTOR Music Collection
 • elektronická knihovna zaměřující se na archivování a zpřístupňování plných textů významných vědeckých časopisů
 • jednotlivé tituly jsou zpravidla obsaženy v úplné retrospektivě s výjimkou několika nejnovějších ročníků (tzv. moving wall)
 • Music Collection obsahuje 50 muzikologických časopisů, mimo jiné 19th Century Music, Acta musicologica, Archiv für Musikwissenschaft, Early Music, Ethnomusicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Music Association, Music & Letters, The Music Quarterly, Revue de Musicologie ad.
 • kompletní seznam titulů
Kluwer logo Kluwer
 • po sloučení vydavatelství Kluwer s vydavatelstvím Springer jsou časopisy ze služby Kluweronline přístupné přes SpringerLINK
 • přístup k plnotextovým verzím časopisů vydavatelství Kluwer
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd
 • 629 zpřístupněných titulů
Literature Online Literature Online
 • elektronická knihovna děl anglické a americké poezie, dramatu a prózy; zahrnuty jsou i biografické a bibliografické informace a další sekundární zdroje
 • v EZB uvedeny odkazy na více než 420 tematických časopisů
Music Database Music Periodicals Database - dříve International Index to Music Periodicals Full Text (IIMP)
 • bibliografie zahrnující přes 600 vědeckých i populárně zaměřených hudebních časopisů
 • plné texty jsou dostupné u vybraných časopisů (více než 200 titulů) v různém rozsahu
 • databáze pokrývá široké spektrum oblastí a všech aspektů hudby, včetně hudebního vzdělávání, etnomuzikologie, hudebního divadla, hudební teorie, populární hudby, kompozice atd.
Project Muse Project Muse - Standard Collection
 • plnotextová multidisciplinární kolekce více než 300 odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd
 • oborové pokrytí: vzdělávání, jazykověda, historie, filozofie, umění, slavistika a slovanské vědy, knihovnictví atd.
ProQuest Central ProQuest Central
 • multioborová kolekce zahraniční literatury
 • nabízí přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění
 • obsahuje více než 30.000 odborných časopisů (z nich přes 20.000 s plnými texty), dále obsahuje disertační práce, konferenční příspěvky a zprávy, tržní informace, profily firem, případové studie a také 2.000 titulů novin
Science Direct Science Direct
 • služba zpřístupňující časopisy nakladatelství Elsevier Science
 • tematicky pokrývá především oblast přírodních věd a medicíny (tzv. STM), ale i dalších vědních oborů
 • v NK ČR dostupná Freedom Collection - celkem přes 3 000 titulů
Springer LINK Springer LINK
 • služba zpřístupňující odborné časopisy nakladatelství Springer v plnotextové podobě
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva či ekonomie
 • retrospektiva je až na výjimky od roku 1997
 • více než 2 000 zpřístupněných titulů
 • zpřístupněno v rámci licence
 • po sloučení s vydavatelstvím Kluwer jsou v databázi Springer LINK zpřístupněny i časopisy z databáze KluwerOnline

Jednotlivé časopisy na základě předplatného

  American journal of physics
 • vydavatel: American Associtaion of Physics Teacher
 • časopis určený učitelům fyziky a jejich studentům
 • plné texty pro uživatele NK ČR od roč. 1, č. 1 (1933)
  Ecology a Ecological applications
 • odborný časopis z ekologie
 • plné texty přístupné z let2015-2017 (další výběrově jako volně dostupné články)
 • vydává: Ecological Society of America
  Human Evolution
 • odborný časopis z oblasti antropologie
 • plné texty přístupné od roku 2006
 • vydává: Angelo Pontecorboli Editore
  Language Problems & Language Planning
 • recenzovaný a impaktovaný mezinárodní vícejazyčný časopis obsahuje články zaměřené na politické, sociologické a ekonomické aspekty jazyka a jeho využívání
 • zabývá se vztahy mezi různojazyčnými komunitami v mezinárodním kontextu a adaptací, úpravou a standardizací jazyka pro mezinárodní využití
 • vydáváno ve spolupráci s Center for Research and Documentation on World Language Problems
 • na platformě vydavatelství John Benjamins Publishing Company dostupné plné texty od r.2000 do současnoti
  KO - Knowledge Organization
 • oficiální časopis Mezinárodní společnosti pro organizaci znalostí (International Society for Knowledge Organization)
 • časopis zaměřený na koncepce, klasifikace, indexace a prezentace informací
 • zabývá se využitím klasifikačních systémů a tezaurů s důrazem na problematiku terminologie
 • přístupné na platformě Nomos eLibrary - plné texty dostupné od začátku vydávání v roce 1974 do současnosti

Elektronické verze časopisů na stránkách vydavatelství

  Sage Journals
 • přístup k plnotextovým verzím časopisům v rámci individuálního předplatného
 • dostupné jsou tituly:
  • Comparative political studies
  • East European politics and societies
  • European history quarterly
  • European journal of cultural studies
  • International political science abstracts
  • Journal of conflict resolution
  • Journalism & mass media communication quarterly
  • Media, culture & society
  • Philosophy of the social sciences
  • Social psychology quarterly
  • Sociology
  • Sociology of education
  • Theory culture & society
 • retrospektiva nejdéle od roku 1999
  Taylor and Francis Online
 • přístup k plnotextovým verzím časopisům v rámci individuálního předplatného
 • dostupné jsou tituly:
  • Advances in physics (2004)
  • Annals of science
  • Art bulletin (1998- )
  • Art journal (1998- )
  • BSHM bulletin
  • Canadian Slavonic papers (1998- )
  • Cataloging and classification quarterly (1998- )
  • Central Europe (2008-2015)
  • Cognition and emotion (2005-2012)
  • Contemporary physics (2005-2014)
  • Economy and society (1998- )
  • Global intellectual history
  • History of European ideas (1998- )
  • International history review (1998- )
  • Journal of general psychology (1998- )
  • Journal of interlibrary loan, document delivery and electronic reserve (2006-08,2010)
  • Journal of natural history
  • Journal of psychology (1998- )
  • Journal of social psychology (1998- )
  • Journal of the American Institute for Conservation (2012-2014)
  • Journal of the Australian Library and Information Association
  • Journal of web librarianship
  • Labor history (2005-2014)
  • Materials at high temperatures (2015-2017)
  • Mathematical population studies (2005-2009)
  • Oxford review of education (2005-2009)
  • Philosophical magazine (2005-2009)
  • Public library quarterly (1998- )
  • Science and Technology libraries (1998- )
  • Slavic and East European Information Resources
  • Studies in conservation (2010-2014)
  • Symposium (1998- )

Studovna časopisů | Referenční centrum
  Petra Šťastná  Karolína Košťálová | konsorciální konto | NK ČR | Nahoru |